PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Meer weten over Dalton onderwijs

OBS 't Kienholt

Van Leeuwenhoekstraat 85

7908 BJ Hoogeveen

Telefoon: (0528) 271335

E-mail:
obstkienholt@bijeen-hoogeveen.nl

Leerlingenraad

Leerlingenraad Daltonschool ODBS ’t Kienholt

2018/2019

Achter v.l.n.r. Sham, Fybi, Lotte en Ivanka

Voor v.l.n.r. Thomas en Armaan

 1. Wat verstaan we onder een leerlingenraad?

Een leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de
leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school.
In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8.

2. Opzet en organisatie van een leerlingenraad
a. samenstelling van de leerlingenraad / verkiezingen
Elke leerling van groep 6, 7 en 8 kan zich kandidaat stellen. De leerlingenraad wordt zo
samengesteld dat alle drie de groepen in de leerlingenraad zijn vertegenwoordigd (oneven
aantal).
Ieder jaar worden de verkiezingen in september georganiseerd. Alle leerlingen van de groepen 5
t/m 8 moeten hun stem uitbrengen. De stemming gebeurt geheim.
De gekozen raad kiest een voorzitter en een secretaris.
De leerlingen van de raad krijgen vóór het eerste overleg van de directeur van de school
uitvoerige uitleg over hun taken en verantwoordelijkheden. De directeur woont ook de eerste vergadering bij.
Een leerling kan niet worden gestraft voor de meningen die hij/zij in de bijeenkomsten van de leerlingenraad naar voren brengt.

b. wat kan zoal op de agenda van de leerlingenraad komen?
De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school (directie, leerkrachten) agendapunten in.

De leerlingenraad moet actief aan de slag om de onderwerpen die de andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren (zie bijlage 1). De leerlingenraad moet ook bij de school navragen, welke onderwerpen bij het gezamenlijk overleg van leerlingenraad en school aan de orde komen.
Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijv. zijn:

  • praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen
  • een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, eindfeest) organiseren
  • de sfeer op school bespreken en verbeteren
  • de tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken
  • initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap, bijvoorbeeld een actie voor het milieu in en rond de school opzetten

 

Plannen dit schooljaar:

  • Kooklessen en een kookwedstrijd
  • Dance battle
  • Meer bewegen op school, beweegmomenten tussen de lessen
  • Kleuren dag
  • Videoclip leerlingen van de school i.s.m. papa en mama band